มมส จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 มีนาคม 2562
มมส ร่วมกับเหล่ากาชาดและกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 5 มีนาคม 2562
กองกิจฯ มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม วันที่ 5 มีนาคม 2562
มมส จัดอบรมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ และจับฉลากหมายเลขผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต มมส ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562
มมส ร่วมกับเหล่ากาชาดและกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 4 มีนาคม 2562
มมส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสี ช่อง 3 โครงการ “มมส พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย” วันที่ 3 มีนาคม 2562