tombala siteleri
กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ร่วมกับชมรมรุ่นสัมพันธ์ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคมและศิษย์เก่า ส่งมอบผ้าป่าสามัคคี วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันนี้ 31 มีนาคม 2564
มมส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564
มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564