tombala siteleri
มมส มอบสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 กันยายน 2562
มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 กันยายน 2562
นิสิต มมส ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ เวทีประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สังคมสูงวัย ไร้วยาคติ” พ.ศ. 2562 วันที่ 21 กันยายน 2562
มมส นำนิสิต เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม รางวัลเยาวชนคนดีศรีเจริญธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 20 ก.ย.62
นิสิต มมส เข้ารับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน วันที่ 20 กันยายน 2562