โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 24 พ.ค. 60
สำนักวิทยบริการต้อนรับนิสิตกัมพูชา 24 พ.ค. 60
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับอาคันตุกะจาก สปป.ลาว 17-18 พ.ค.60
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศอินเดีย 27 เม.ย. 60
อบรมการออกแบบสื่อ Infographic 27 เม.ย. 60
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 26 เม.ย. 60