สำนักวิทยบริการ ทำบุญประจำปี 2560 14 ก.ค. 60
สำนักวิทยบริการ ร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา 13 ก.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2560 12 ก.ค.60
สำนักวิทยบริการต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอีสาน-อาเซียนสัญจร (ISAN P2A on Campus Journey at Mahasarakham University) 4 ก.ค.60
สำนักวิทยบริการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว (4-6 ก.ค.60)
สำนักวิทยบริการต้อนรับ อาจารย์ นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ 3 ก.ค.60