สำนักวิทยบริการ รดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 11 เม.ย. 61
สำนักวิทยบริการ ร่วมงาน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มมส ประจำปี 2561 10 เม.ย. 61
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 3 เม.ย. 61
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการ “สัปดาห์ห้องสมุด : อนุรักษ์มรดกไทยก้าวไกลสู่สากล” 2 เม.ย. 61
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 61
บุคลากรสำนักวิทยบริการร่วมถวายต้นกัณฑ์หลอน ประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์ 13 กัณฑ์ 27 มี.ค. 61