มหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา MSU BOOKFAIR 2017 30 ต.ค. 60
สำนักวิทยบริการ เข้าร่วมกิจกรรม “น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ มมส” 24 ต.ค. 60
สำนักวิทยบริการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 ต.ค. 60
สำนักวิทยบริการ Library Tour นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 9 ต.ค. 60
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด 28 ก.ย. 60
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 20 ก.ย. 60