หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > สำนักศึกษาทั่วไป > สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เข้าชมจำนวน 7,322 ครั้ง
รายละเอียด

สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนางานวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในระหว่างวันที่ 1- 3 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักศึกษาทั่วไปมีระบบการบริหารการวิเคราะห์ข้อสอบและการประเมินผลการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  หัวเรื่อง (Subject)สำนักศึกษาทั่วไป
  หัวเรื่อง (Subject)ศึกษาทั่วไป
  หัวเรื่อง (Subject)ดูงาน
  หัวเรื่อง (Subject)โครงการ
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)กนกพร จารีตจตุรงค์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)ภานุพล ปะสังขินี (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 1 กรกฎาคม 2552 (วันเริ่มกิจกรรม)
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ดูเอกสารประกอบ

    DSC00.JPG

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek