หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > การแข่งขันลีลาศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปร..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

การแข่งขันลีลาศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 นอกรอบมหกรรม 4--6 ก.พ.53

เข้าชมจำนวน 7,977 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 นายนิพันธ์ ชลวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันลีลาศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 นอกรอบมหกรรม ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มีสถาบันที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฯในครั้งนี้ จำนวน 20 สถาบัน ประกอบด้วยสถาบันจากภาครัฐและเอกชน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 368 คน รวม 174 คู่ โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Latin Amarican จำนวน 5 คลาส แบ่งเป็น 75 คู่ และประเภท Standard จำนวน 6 คลาส แบ่งเป็น 82 คู่ มีการชิงเหรียญทั้งหมด 11 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน และ 11 เหรียญทองแดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ จึงมุ่งรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับนิสิตและบุคลากร ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และความเป็นเลิศ จึงได้ดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการดำเนินงานจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการบริการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาลีลาศจังหวัดมหาสารคาม และบริษัท ห้างร้าน รัฐวิสาหกิจ เอกชนต่างๆ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันฯ ดังนี้

1'standard Class A (W, T, VW, SF & Q)

1 นายณัฐพัชร์ ประเสริฐภูวกฤต นางสาวอมลมณี เก่งถนอมม้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร นางสาวเบจรพร หิรัญสินสุนทร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ

3 นายสกฤษฎ์ ศรีวัฒนาปิติกุล นางสาววารุณี ภูเวียงแก้ว ม. เชียงใหม่

2 . standard Class B (W, T, SF & Q)

1 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร นางสาวเบจรพร หิรัญสินสุนทร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ

2 นายสกฤษฎ์ ศรีวัฒนาปิติกุล นางสาววารุณี ภูเวียงแก้ว ม. เชียงใหม่

3 นายปราชญ์ ฤทธิ์เลิศ นางสาวณัฐกานต์ ดำละกอ ม. มหาสารคาม

3. standard Class C (W, T & Q)

1 นายปราชญ์ ฤทธิ์เลิศ นางสาวณัฐกานต์ ดำละกอ ม. มหาสารคาม

2 นายรตฤน ศรีวัฒนาปิติกุล นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ นันตาเครือ ม. เชียงใหม่

3 นายนพเดช คุณปลื้ม นางสาวเกษภากร ทวีธนธรณ์ ม.บูรพา

4. standard Class D (W & T)

1 นายนพเดช คุณปลื้ม นางสาวเกษภากร ทวีธนธรณ์ ม.บูรพา

2 นายรตฤน ศรีวัฒนาปิติกุล นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ นันตาเครือ ม. เชียงใหม่

3 นายเอกราช เสือโคร่ง นางสาวปิยะพร ปิยะจารี ม. ศรีปทุม

5. standard Class E (Tango)

1 นายทวีศักดิ์ จันอุทัย นางสาวธีรารัตน์ อุยะสิทธารักษ์ ม.รังสิต

2 นายเสกสรรค์ พวงพี่ นางสาวสลิลา บุญพร้อม ม.มหาสารคาม

3 นายธีรวัฒน์ พัวมาก นางสาววิภาดา จันทราช ม.มหาสารคาม

6. standard Class E (Waltz)

1 นายชัยณรงค์ เนาวงศ์ นางสาววิภา กรรณสูต ม.มหาสารคาม

2 นายสุระ คุณาเสงี่ยมพร นางสาวจารุนันท์ ลิ่มศิลา ม. ธรรมศาสตร์

3 นายลักษณ์ธัชพงศ์ กินาวงศ์ นางสาวศุลีภรณ์ แลกะสินธุ์ ม. มหิดล

1. Latin American Class A (S, C, R, P&J)

ไม่มีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเพียงหนึ่งคู่เท่านั้น

2. Latin American Class B (S, C, R&J)

1 นายทัตตพันธ์ เจ้าทองศรี นางสาวพรชนก พรหมโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 นายปรัตถกร นิลาพันธ์ นางสาวสุชฎาวีร์ วงชัยวัฒน์ ม. เชียงใหม่

3 นายโนวิทย์ สุทธิกลัด นางสาวพุทธพร ศรีรัตน์ ม. เชียงใหม่

3. Latin American Class C ( C, R&J)

1 นายทัตตพันธ์ เจ้าทองศรี นางสาวพรชนก พรหมโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 นายโนวิทย์ สุทธิกลัด นางสาวพุทธพร ศรีรัตน์ ม. เชียงใหม่

3 นายอรรถพร วัชรกนกศิริ นางสาวสุพัตรา สุทธิศิริ ม.มหาสารคาม

4. Latin American Class D ( C, R&J)

1 นายณัฏฐภัทร รุ่งรักษา นางสาวนาฏนลิน เรืองสุดตระการ ม. รามคำแหง

2 นายจิรทัปต์ ปันธิ นางสาวปุณณภา บุญประคอง ม. ศรีนครินทรวิโรฒ

3 นายเฉลิมพล น้องอิ่ม นางสาวกฤตพร มะนะสุทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. Latin American Class E ( Ramba)

1 นายอธิวัฒน์ ศรวิไล นางสาววรตรี แก้วสกุลทอง ม. ธรรมศาสตร์

2 นายพัทธนันท์ หัทยาสิทธินันท์ นางสาววรกนิษฐ์ ชุมวรฐายี ม.รามคำแหง

3 นายสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย นางสาวประภากร วงศ์คำจันทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

6. Latin American Class E ( Cha Cha Cha)

1 นายอธิวัฒน์ ศรีวิไล นางสาววรตรี แก้วสกุลทอง ม.ธรรมศาสตร์

2 นายชัยเวท ศรีภิรมย์ นางสาวกรรณิญาพร บูชา ม.มหาสารคาม

3 นายกีรติ กระจ่าง นางสาวสุพรรณ ประภทร์ษร ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ที่ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถ้วยรวมประเภท standard ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ที่ได้รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถ้วยรวมประเภท Latin American ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าว :: จันเพ็ญ ศรีดาวดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)การแข่งขันลีลาศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 นอกรอบมหกรรม 4--6 ก.พ.53
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว/ปรัชญานนท์ รินทะรึก/วัชรียา คมวีรวงษ์/อรวรรณ โสสีทา (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date)ไม่ได้ระบุวัน (วันเริ่มกิจกรรม)
  วันเดือนปี (Date)ไม่ได้ระบุวัน (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek