หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > ค่าย "สานสายใย อาสาก้าวตามรอยพ่อ" วันที่ 24-26..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

ค่าย "สานสายใย อาสาก้าวตามรอยพ่อ" วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชมจำนวน 91 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ชมรมสานสายใยร่วมชายคา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ "สานสายใย อาสาก้าวตามรอยพ่อ" ณ ชุมชนบ้านปลาค้าว ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้คู่บริการต่อสังคม เพื่อปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะตามครรลองการศึกษาเพื่อรับใช้สังคม และการทำประโยชน์ต่อสังคมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ ในมิติการเรียนรู้คู่บริการ เช่น จัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน จัดทำแปลงผักและปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน แจกเมล็ดพันธุ์ผักแก่ชาวบ้าน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำน้ำยาล้างจานแก่ชาวบ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ฯลฯ

กิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นกระบวนการที่องค์การนิสิตได้หนุนเสริมนโยบายเชิงรุกการพัฒนานิสิตของฝ่ายพัฒนานิสิต 5 ประเด็น เพื่อมุ่งให้นิสิตตระหนักถึงบทบาทและสถานะของการรับใช้สังคม ดังอัตลักษณ์ “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน"

ข่าว ::พนัส ปรีวาสนาดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)ค่าย "สานสายใย อาสาก้าวตามรอยพ่อ" วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)พนัส ปรีวาสนา/ชมรมสานสายใยร่วมชายคา (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 24 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 26 กุมภาพันธ์ 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek