หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(91 รายการ)
กีฬา (Sports)
(280 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(604 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(481 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(492 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,399 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(829 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(129 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(416 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,576 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > “ค่ายก้อนดินอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก” เ..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

“ค่ายก้อนดินอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก” เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชมจำนวน 532 ครั้ง
รายละเอียด

กลุ่มนิสิตชาวดิน (พรรคชาวดิน) จัดโครงการ “ค่ายก้อนดินอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก” เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเชิงรุก 5 ประเด็นของฝ่ายพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมแบบ “เรียนรู้คู่บริการ” บ่มเพาะทักษะการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนและใช้ชุมชน/โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การซ่อมแซมห้องสุขา (ปูกระเบื้อง-ทาสี) ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีลาน BBl จัดวางท่อซีเมนต์รองรับการปลุกผักสวนครัวตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดสวนหย่อม สอนเสริมความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนด้วยการฝากตัวเป็นลูกฮักอาศัยพักค้างแรมในแต่ละครัวเรือนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านในแบบสัมผัสจริงและฝังลึก ตลอดจนการทำบุญในศาสนสถานสำคัญๆ ในชุมชนร่วมกับพ่อฮักและแม่ฮัก

ข่าว:::พนัส ปรีวาสนาดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)“ค่ายก้อนดินอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก” เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)กลุ่มนิสิตชาวดิน (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 26 กุมภาพันธ์ 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 24 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek