หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > สำนักวิทยบริการ > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผล..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” 1 มี.ค.2560

เข้าชมจำนวน 88 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ”

โดยมี นางพรพิมล มโนชัย ผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการ

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และบุคลากรสายวิชาชีพ ที่สังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากรเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนุน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 44 คน

ซึ่งบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับคำปรึกษาแนะนำในการทำคู่มือปฏิบัติงาน และการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากวิทยากร เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้มีการพัฒนาตนเอง ปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพ ความก้าวหน้าในสายงาน มีผลงานที่สามารถนำไปขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และใช้เป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิงวิเคราะห์ งานที่ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป


ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” 1 มี.ค.2560
  Creator (ผู้แต่ง/เจ้าของงาน)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ
  Organization name (หน่วยงาน)สำนักวิทยบริการ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  Email (อีเมล์)dlp@msu.ac.th
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)นายรณชัย เหล่าโพธิ์ (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)นายรณชัย เหล่าโพธิื (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 1 มีนาคม 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม44
  วันเดือนปี (Date) 1 มีนาคม 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  Spatial (สถานที่)สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  Temporal (เวลา)08.30 - 16.30 น.
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ดูเอกสารประกอบ

    DSC_0001.1 เธ›เธ.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek