หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส ร่วมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักย..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส ร่วมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนิสิตพิการ ณ สหรัฐอเมริกา วันที่ 26 กุมภาพันธ์– 5 มีนาคม 2560

เข้าชมจำนวน 73 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์– 5 มีนาคม 2560 นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะ ได้เดินทางไปราชการเพื่อฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนิสิตพิการ ณ สหรัฐอเมริกา โดยการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ทางคณะทำงานพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาได้คัดเลือกให้นายพงศกร วงชารี เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม

ในการนี้ได้มีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การออกแบบการดำเนินงานและการจัดบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการที่มีความเป็นสากล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการทำงานร่วมกับนักศึกษาพิการ รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่เหมาะแก่นิสิตพิการแต่ละประเภท การเตรียมระบบเพื่อนช่วยเพื่อน การมีงานทำ และการบริการสนับสนุนนักเรียนพิการในระยะเปลี่ยนผ่านจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา

จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในเรื่องรูปแบบการจัดให้บริการของสหรัฐอเมริกาและรูปแบบการให้บริการของประเทศไทย ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อให้มีความเหมาะสมกับนิสิตพิการแต่ละประเภทอีกด้วยดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส ร่วมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนิสิตพิการ ณ สหรัฐอเมริกา วันที่ 26 กุมภาพันธ์– 5 มีนาคม 2560
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)พงศกร วงชารี (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 26 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 6 มีนาคม 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek