หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก
10 ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝรท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอกหน๏ฟฝ๏ฟฝยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไปติดหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
Adana Seo Adana Web Tasarim
หน้าหลัก > โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ถ่ายวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารโบราณ
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

ถ่ายวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารโบราณ

เข้าชมจำนวน 33 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ อาจารย์ประจำสาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาละยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “การผลิตรายการสารคดี ชุด สืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล” เรื่อง “เอกสารโบราณ” ได้ติดต่อถ่ายทำวีดีทัศน์ จาก กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ โดยมีรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณให้การต้อนรับ มีขั้นตอนการถ่ายสารคดี 10 ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ ดังนี้

1. แก้--แก้มัด------นายนัฐพงษ์ ภูภักดี

2. กวด--ตรวจสอบใบลาน------นายนัฐพงษ์ ภูภักดี

3. กอก--กรอกข้อมูลในใบขาว/ฉลาก/ในระบบ GIS-ใบลาน------นายนัฐพงษ์ ภูภักดี/ นายวัชระ พิมพ์จันทร์

4. ก่าย--คัดลอกข้อความสำคัญ/ก่ายในใบลาน/คัดอักขรที่สนใจใส่กระดาษ------นายอรรถพล ธรรมรังษี

5. ถ่าย—ตอนถ่ายดิจิไทซ์ใบลาน------นางสาวเบญจมาศ พันพู

6. ถอด--ปริวรรต ถอดแปล------นายนิพล สายศรี

7. ห่อ--ห่อใบลาน------นายภูวดล อยู่ปาน

8. ฮัด--รัดแนบฉลาก------นายภูวดล อยู่ปาน

9. มัด--มัดเชือกตามสีหมวด------นายภูวดล อยู่ปาน

10. ฮ้อย--เรียงร้อยใส่ตู้------ทุกคน-----เตรียมตู้ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)ถ่ายวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารโบราณ
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)พัชรินทร์ ประทุมชาติ/ภูวดล อยู่ปาน ศูนย์อนุรักษ์ใบลานอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 6 มิถุนายน 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  Spatial (สถานที่)สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek