Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(366 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(93 รายการ)
กีฬา (Sports)
(291 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(623 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(245 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(500 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(175 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(520 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,519 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(134 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(459 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,650 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนัก..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชมจำนวน 155 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้มีนายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทีมงาน ร่วมปรึกษาหารือ ตลอดจนคณะกรรมการจากสถาบันต่างๆ รวมถึงนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมประชุมในครั้งนี้

รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทนักศึกษาและนักศึกษาพิการ โดยต้องเป็นผู้ที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับอุมศึกษาและเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาตรี ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

สำหรับนักศึกษาพิการ คือบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัตรกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญ การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป รวมถึงต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วย

ในการนี้ ประเภทนักศึกษา ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และนักศึกษาพิการ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และต้องมีการทำกิจกรรมดีเด่นและผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมสังคมตน ท้องถิ่นหรือชุมชนในวงกว้าง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม แสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ มีความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม มีความโดดเด่นความยากของผลงานอีกด้วย ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะพื้นฐาน

อาทิ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะในการจัดการและการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่นสามารถนำทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีสุขภาพอนามัยทีดี ที่บุคลิกภาพที่ดี สุขภาพจิตดี สุขนิสัยที่ดี ห่างไกลและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด รวมถึงมีความประพฤติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินับ ความรับผิดชอบ ความกตัญญู เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัดอดออม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีจิตสำนึกที่ดี

ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยได้มีกำหนดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อติรุจ อัคมูล (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 5 กุมภาพันธ์ 2561 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 5 กุมภาพันธ์ 2561 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek