เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
MALINET : Mahasarakham Library Network
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


คำค้น:

       
 เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
        
MALINET : Mahasarakham Library Network 


การสืบค้น "Single Search เป็นการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ระบบจะสืบค้นไปยังระบบห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย 7 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม"


"ข้อมูลห้องสมุดสมาชิกเครือข่ายและห้องสมุดอื่น ๆ "


                           
                       


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม          
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม         
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม          
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

                  ด้วยเจตนารมย์ของความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม 7 สถาบัน ในการส่งเสริมความร่วมมือการให้บริการ ระหว่างห้องสมุด ทั้ง 7 สถาบัน ให้เห็นพ้องที่จะทำความตกลงในความร่วมมือ ดังต่อไปนี้

                  1. ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
                  2. ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างคุ้มค่า
                  3. ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
                  4. ความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

pendik escort
united luxury shop

ULIBM Master site  Copyright 2020. All Rights Reserved.